บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ

นางปราณี เล็กเจริญ : หัวหน้าฝ่ายทะเบียนวัดผล
งานทะเบียนนักเรียน


- รับมอบตัวนักเรียน
- ให้เลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่ และเก็บใบมอบตัวเข้าแฟ้ม
- จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน ม.1 – ม.6 จำนวน 30 ชุด แจกให้ผู้เกี่ยวข้อง
- บันทึกประวัตินักเรียนลงในเล่มทะเบียนนักเรียน
- เปลี่ยนแปลงแก้ไขประวัตินักเรียนปัจจุบัน ตามคำร้องขอ
- ทำลายเอกสารใบมอบตัวนักเรียนที่จบหลักสูตร และที่ลาออกจากการเป็นนักเรียน

งานทะเบียนผลการเรียน
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่
? ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายภาค / รายปี ประจำปีการศึกษาของโรงเรียน
? ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT)
- งานประเมินผลเพื่อการจบหลักสูตร
? ประมวลผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมินผลทางการเรียนทั้ง 4 ด้าน
? พิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ด้าน เพื่อเสนออนุมัติในการจบหลักสูตรทั้งสองช่วงชั้น
- งานสรุปข้อมูลการวัด และประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม แบบรายกลุ่มสาระ
และแบบชั้นเรียน
- งานเก็บรักษาเอกสารสำคัญทางการศึกษา
- งานให้บริการเอกสารสารหลักฐานทางการศึกษา
- งานทำลายเอกสารสำคัญที่เลิกใช้แล้ว


นางฐิตาพร ดวงเกตุ
งานธุรการของงานทะเบียนวัดผล


- จัดทำข้อมูลผลการเรียน ประวัตินักเรียน ชั้น ม.2 และ ม.6
- จัดทำข้อมูล GPA นักเรียนชั้น ม.6
- จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานทะเบียนวัดผล
- ตรวจสอบวัสดุ – อุปกรณ์ ของงานทะเบียนวัดผล
- จัดทำทะเบียนพัสดุงานทะเบียนวัดผล
- ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
- จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1 : 4)
- จัดทำประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทำแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.2)
- จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.3)


นางอังคณา พันธ์พรหม
เจ้าหน้าที่ทะเบียนนักเรียน


- จัดทำสถิตินักเรียนเข้าใหม่, ลาออก-พักการเรียน ประจำเดือน รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ
- รับเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียนปัจจุบัน ในเล่มทะเบียนนักเรียน
- จำหน่ายนักเรียนลาออกระหว่างปีการศึกษา ในเล่มทะเบียนนักเรียน
- รับคำร้องและออกหลักฐานการขอใบรับรองผลการเรียนและรับรองการเป็นนักเรียน เช่น ปพ.1, ปพ.7
- รับผิดชอบผลการเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 โดยจัดทำข้อมูลประวัติของนักเรียน และผลการเรียนของนักเรียน
- จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1 : 3)
- จัดทำประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทำแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.2)
- จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.3)

 

นางสาวพิมพ์วลัญช์ ชื่นตระกูล
เจ้าหน้าที่ทะเบียนผลการเรียน

- พิมพ์รายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ม.1 - ม.6 แจกครูประจำชั้น, ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง
-จัดเอกสารใบมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่พร้อมทั้งดูแลเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกคน
- จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ม.3 และ ม.6
- รับผิดชอบเรื่องโครงการงบประมาณประจำปี
- รับผิดชอบผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.5 โดยจัดทำข้อมูลประวัติของนักเรียน และผลการเรียนของนักเรียน
- จัดทำสถิติแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นปี

โครงการ

โครงการที่
ชื่อโครงการ
   
1.
โครงการพัฒนางานทะเบียน และวัดผล
2.
พัฒนา จัดเก็บหลักฐาน
3. พัฒนาบุคลากร
4. โครงการจัดซื้อ - ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์

 

 
 
 
 


 

 
     

  
ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 

หัวหน้า
ฝ่ายทะเบียน
และวัดผล
 

- รับมอบตัวนักเรียน
- ให้เลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่ และเก็บใบมอบตัวเข้าแฟ้ม
- จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน ม.1 – ม.6 จำนวน 30 ชุด แจกให้ผู้เกี่ยวข้อง
- บันทึกประวัตินักเรียนลงในเล่มทะเบียนนักเรียน
- เปลี่ยนแปลงแก้ไขประวัตินักเรียนปัจจุบัน ตามคำร้องขอ
- ทำลายเอกสารใบมอบตัวนักเรียนที่จบหลักสูตร และที่ลาออกจากการเป็นนักเรียน

งานทะเบียนผลการเรียน
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายภาค / รายปี ประจำปีการศึกษาของโรงเรียน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT)
- งานประเมินผลเพื่อการจบหลักสูตร
ประมวลผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมินผลทางการเรียนทั้ง 4 ด้าน
- พิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ด้าน เพื่อเสนออนุมัติในการจบหลักสูตรทั้งสองช่วงชั้น
- งานสรุปข้อมูลการวัด และประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม แบบรายกลุ่มสาระ
และแบบชั้นเรียน
- งานเก็บรักษาเอกสารสำคัญทางการศึกษา
- งานให้บริการเอกสารสารหลักฐานทางการศึกษา
- งานทำลายเอกสารสำคัญที่เลิกใช้แล้ว

 

ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียน
และวัดผล


- งานเตรียมเอกสารการมอบตัว
- งานจัดทำผลการเรียน (ต.2ก.)
- งานสารบรรณ
ของนักเรียนเข้าใหม่
- งานจัดทำหลักฐานทางการศึกษา
- งานพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
- งานจัดทำสถิตินักเรียนและ (ปพ.1,2,3,4,5,6,7,9) - งานพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
สรุปนักเรียนลาออก-พักการเรียน
- งานออกหลักฐานรับรองผลการเรียน
และเข้าใหม่(รายงานประจำเดือน)
- งานติดตามผลการเรียนของนักเรียน
- งานจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนเพื่อ ที่ติด 0 , ร, มผ.
ประสานกับผู้เกี่ยวข้องประจำปีการศึกษา
- งานลงทะเบียนการเรียน, ลงทะเบียน
- งานทะเบียนนักเรียน
- สอบแก้ตัวและลงทะเบียนเรียนซ้ำ
- งานทะเบียนใบประกาศนียบัตร
- งานจัดเก็บรักษาหลักฐานผลการเรียน
- งานพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- งานจัดทำเอกสารแบบฟอร์มการประเมินผล
- งานนิเทศให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ
- ด้านการวัดและประเมินผลแก่บุคลากร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานพิเศษและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


     
ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนของครูฝ่ายปฏิบัติการสอน
ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555
 
ลำดับ
ที่
ชื่อ-สกุล
วิชา
ห้องที่สอน
จำนวน
คาบ
รวม
ชั่วโมง
สอน
 
1
นางฐิตาพร ดวงเกตุ        
           
           
             
             
2
นางสาวพิมพ์วลัญช์ ชื่นตระกูล        
             
             
 
     
     


Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2006
10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th
Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center