บุคลากรและหน้าที่ความรับผิดชอบ

นางวรนุช เจริญสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 1. จัดทำหลักสูตรกลมุ่สาระการเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 2. จัดทำโครงการ
 3. บริหารจัดการด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
 4. ตรวจแผนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางอ้อยใจ ศรีพยัค
ที่ปรึกษา

1. นิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการสอนที่ดียิ่งขึ้น
2. ให้คำปรึกษา ประสานงานในการดำเนินการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

นายพงษ์พัฒน์ พรเรืองรอง และ นายทศพร กะนะลัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 1. ตรวจบันทึกการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระ
 2. ดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 3. จัดสอนแทนในกรณีที่มีครูในกลุ่มสาระ ฯ ไปศึกษาดูงาน /อบรม /ลา
 4. ตรวจรักการอ่านครูในกลุ่มสาระ ฯ

 

นางแสงเดือน รัตน์ตยานุสรณ์ และ นางกฤษณา ชารี
ฝ่ายวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

 1. จัดรวบรวมข้อสอบกลางปีและปลายภาคเรียน โดยครูผู้สอนแต่และวิชา ร่วมกันออกข้อสอบแล้วนำส่งครูที่รับผิดชอบในการส่งพิมพ์
 2. ดำเนินการสอบวัดระดับความรู้วิชาสังคมศึกษา
 3. ประสานงานกับครูในกลุ่มสาระในกรณีส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในหน่วยงานต่างๆ

 

นางสาว จารุวรรณ เทียนทอง
ฝ่ายการเงิน - พัสดุ

 1. สรุปรายรับ - รายจ่าย
 2. ตรวจสอบรายรับ - รายจ่ายให้ตรงกับโครงการภายในกลุ่มสาระ ฯ
 3. จัดทำทะเบียนพัสดุภายในกลุ่มสาระ ฯ
 4. จัดทำทะเบียนสื่อการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน

 

นาย ชัยสิทธิ์ แสงอุไร
ฝ่ายงานธุรการ

 1. จัดทำหนังสือเข้า - หนังสือออก
 2. จัดทำหนังสือเชิญคณะผู้บริหารในการร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระ ฯ

 

นาง ภัทร์ชา ไทยรัตน์
ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ - เลขานุการ

 1. บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ
 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ โดยผ่านการกระจายเสียงและติดประกาศให้นักเรียนทราบ
 3. ต้อนรับแขกภายนอก
 4. แจ้งข่าวสารแก่ครูในกลุ่มสาระ ฯ

นายไพบูลย์ ธำรงธีรภาพ
ฝ่ายประเมินผลและเทคโนโลยี

 1. จัดทำแบบประเมินในกิจกรรมวันสำคัญของกลุ่มสาระฯ เช่น
  สัปดาห์วันอาสาฬหบูชากิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ โครงการต่างๆ
 2. ประเมินแบบประเมินตามสภาพจริง สรุปปัญหา อุปสรรค
  ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม

 

นายอุดมเขตต์ ดีสันเทียะ
ผู้ประสานงานด้านศาสนา

1.ประสานงานทางด้านศาสนาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ กับทางโรงเรียน

 

นายสุชาติ ดุสิตบุตร์ และ นางสาวดาริน ละม้ายแข
อาคารสถานที่ (ห้องพระพุทธศาสนา)

 1. ดูแลความเรียบร้อยของห้องพระพุทธศาสนา
 2. ดูแลอุปกรณ์ภายในห้องพระพุทธศาสนา
 3. จัดตารางการใช้ห้องพระพุทธศาสนา

 

 

 

โครงการ

โครงการที่
ชื่อโครงการ
 
1.
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและการแข่งขันภายในโรงเรียน
3.
โครงการรักการอ่านทันโลก
4.
โครงการนิทรรศการวิชาการ
5. โครงการจัดซื้อวุสดุอุปกกรณ์และซ่อมบำรุง
6. โครงการพัฒนาบุคลากร

 

 
 
 


   

 
                               
ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


1.    ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่โรงเรียนแต่งตั้ง

2.    วางแผนการสอนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
       ร่วมกับครูในกลุ่มสาระให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของ
       หลักสูตรและนโยบายของโรงเรียน

3.    ทำการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า
       16 คาบ/สัปดาห์

4.    ควบคุมดูแลการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
       ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักสูตร และแผนการสอน

5.    จัดหาสื่อการเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
       การเรียนรู้

6.    นิเทศงานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
       เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการใช้วัสดุอุปกรณ์
       ของผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ

7.    อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ครู-อาจารย์ นักเรียน 
       และผู้ปกครองที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

8.    ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ

9.    ศึกษา ค้นคว้า ประเมินผล วิเคราะห์วิจัยเพื่อหาแนวทาง
       ปรับปรุง  และแก้ไขปัญหางานวิชาการ ในกลุ่มสาระ
       การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ

10.  จัดการทดสอบ กำหนดแนวทางการทดสอบ และตรวจสอบ
       ความถูกต้องของข้อสอบวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
       ที่รับผิดชอบ

11.  วิเคราะห์หลักสูตร และข้อสอบวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
       เพื่อให้สอนได้ตรงตาม วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

12.  ส่งเสริมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
       ให้มีความรู้

13.  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุง
       งานหรือช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดผล
       และอื่น ๆ

14.  ควบคุมดูแลเรื่องการวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบ ให้ถูกหลัก
       การประเมินผลจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนวิชานั้น ๆ และ
       รวบรวมสถิติผลการสอนนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 

15.  จัดทำโครงการงบประมาณรายจ่ายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
       ที่รับผิดชอบ

16.  บริหารงานงบประมาณ และพัสดุของกลุ่มสาระการเรียนรู้
       ที่รับผิดชอบ

17.  จัดทำผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
       ที่รับผิดชอบ

18.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มสาระ
       การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
       เงินเดือน ประจำปีงบประมาณ

19.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางโรงเรียนมอบหมาย

 
ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 

ครูประจำชั้น


1.   คุมแถวหน้าเสาธง

2.   สำรวจชื่อนักเรียนเช้า - บ่าย

3.   ติดตามใบลานักเรียนที่ขาดเรียนให้มีใบลาหรือพบผู้ปกครอง
      เพื่อทราบสาเหตุ

4.   แนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน
       เช่น ความประพฤติ  และการแต่งกาย ฯลฯ

5.    รับทราบคำสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับนักเรียน และเตือนนักเรียน
       ให้ปฏิบัติตาม

6.  จัดทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

7.  จัดทำบัญชีเรียกชื่อ เสนอต่ออาจารย์ใหญ่ทุกสิ้นเดือน

8.   ดูแลทุกข์สุขของนักเรียนในด้านการเรียน และเรื่องส่วนตัว
      หาโอกาสพบนักเรียนเป็นรายบุคคล คอยไต่ถาม และเรียนรู้
      ปัญหาต่าง ๆ แล้วหาทางช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาที่ดี อันจะก่อ
      ให้เกิดความอบอุ่นแก่นักเรียน ทำตัวให้นักเรียนเชื่อถือไว้วางใจ 
      เมื่อนักเรียนแจ้งปัญหาให้ทราบก็ควรรับฟังอย่าด่วนโมโหหรือ
      รีบตัดบท

9.   ให้ความร่วมมือกับครูประจำวิชา และครูแนะแนวในการ
      แก้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติ การเรียน และความเป็นอยู่
      ของนักเรียน

10.  ควบคุมรับผิดชอบต่อระเบียบการแต่งกายของนักเรียน

11.  ควบคุมนักเรียนในชั้นเรียนเข้าประชุม และร่วมประชุม
      ในชั่วโมงประชุมประจำสัปดาห์

12.  ควบคุมควบคุมและรับผิดชอบความสะอาดห้องเรียน
       ความเป็นระเบียบของโต๊ะ เก้าอี้     ตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ
       ของห้องเรียน

13.  หาโอกาสเยี่ยมผู้ปกครอง หรือเชิญผู้ปกครองของเด็กที่มีปัญหา
       ทั้งด้านความประพฤติ และการเรียนพบเด็กที่มีปัญหาความ
       ประพฤติ  และการเรียน

14.  รายงานเรื่องเด็กขาดเรียนติดต่อกัน 3 วันต่อหัวหน้ากลุ่ม
       ชั้นเรียน

15.  รับผิดชอบ และดูแลเด็กในความปกครองที่มีเหตุป่วย 
       ส่งห้องพยาบาลหรือจัดส่งบ้าน

16.  เมื่อห้องเรียนมีกิจกรรมใด ๆ ครูประจำชั้นต้องทำหน้าที่
       เป็นที่ปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียน

17.  ครูประจำชั้นพึงสอดส่องดูแลผลการเรียนของนักเรียนแต่ละ
       บุคคลให้คำชี้แจง และดูแลให้นักเรียนสอบแก้ตัวจนผ่าน
       ในวิชานั้น

18.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางโรงเรียนมอบหมาย

 
ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 

ครูผู้สอนประจำวิชา


1.   ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
      การเรียนรู้มอบหมาย โดยมีชั่วโมงทำการสอนไม่ต่ำกว่า  18 
      คาบ/สัปดาห์ และไม่ควรเกิน  24 คาบ/สัปดาห์

2.   มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี  เข้าใจใน
      โครงสร้างหลักสูตร ความมุ่งหมาย  เนื้อหา และกระบวนการ
      ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี

3.   มีวิธีการสอน และการถ่ายทอดที่ดี เปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อเด็ก
      ไม่เบื่อ และสอนตรงตามหลักสูตร

4.  จัดการทดสอบก่อนสอน ประเมินผลระหว่างภาค / ปี และสอบ
     ปลายภาค / ปี

5. เตรียมการสอน ทำแผนการสอนล่วงหน้า

6.  ทำการสอนเต็มตามเวลา เข้าทำการสอน และออกจากห้องสอน
      ตามเสียงสัญญาณของโรงเรียน ไม่ทอดทิ้งหน้าที่สอน หรือออก
      จากห้องสอนในขณะที่ทำการสอน

7.   ผลิตและใช้อุปกรณ์การสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน
      ให้มากที่สุด

8.   รับผิดชอบในวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน  โดยดูแลและ
      ป้องกันไม่ให้นักเรียนกระทำการใด ๆ อันจะเกิดความเสียหาย
      แก่ทรัพย์สินของโรงเรียน

9.   ศึกษาความรู้รอบตัว และวิธีการสอนใหม่    เพื่อนำมาปรับปรุง
      การเรียนการสอนให้นักเรียนสนใจอยู่เสมอ

10.  ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้า หรือมีปัญหาในด้านการเรียน
       และส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี  ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น

11.  ส่งเสริมให้นักเรียน รักการเรียน มีความรับผิดชอบ  รู้หน้าที่
       ของตนสนใจหาความรู้รอบตัวอยู่เสมอ

12.  ใช้ภาษาสุภาพ กะทัดรัด เข้าใจง่ายในการอธิบาย
       บทเรียนรวมถึงการเขียนหนังสือให้ถูกต้อง

13.  จัดห้องเรียนให้สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมถึง
       การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน      และในการสอน
       ให้เป็นสิ่งเร้าใจในการเรียน

14.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดผล การออกข้อสอบ
       เป็นอย่างดี

15.  ออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้า
       กลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย

16.  วิเคราะห์หลักสูตร และข้อสอบในวิชาที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุง
       การเรียนการสอนเสมอ

17.   เสนอแนะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดหาสื่อ
        การเรียนการสอน

18.  ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้างานและผู้บริหารในด้านการปรับปรุง
       การเรียนการสอน

19.  ให้การอบรมศีลธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียม 
       และประเพณีโดยสม่ำเสมอ

20.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางโรงเรียนมอบหมาย

     
     
ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนของครูฝ่ายปฏิบัติการสอน
ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555
 
ลำดับ
ที่
ชื่อ-สกุล
วิชา
ห้องที่สอน
จำนวน
คาบ
รวม
ชั่วโมง
สอน
 
1
นางวรนุช เจริญสุข        
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ         
             
             
             
2
นางอ้อยใจ ศรีพยัค        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
           
             
3 นางกฤษณา ชารี        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
4
นายพงษ์พัฒน์ พรเรืองทอง        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
5
นายอุดมเขตต์ ดีสันเทียะ        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
6
นายชัยสิทธิ์ แสงอุไร        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
             
             
7
นางสาวนิรมล แจ่มจิตร        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
8
นายวรวัธ ศิลอาภรณ์        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
9
นางสาริกา สิงหลักษณ์        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
           
10
นายณรงค์ศักดิ์ ทองมี        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
11
นางนฤมล เล็กเจริญ        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
12
นางสาวกุลรภัส มีชัย        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
13
นางสาวณปภัช ยันอิน        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
       
14
นายชัยวัฒน์ บัตรทิม        
  ครูประจำชั้น ม.        
         
             
             
15
นางสาวข้าวทิพย์ อ่อนอรุณ        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
16
นางสาวจิตตเกษม เชื้อคง        
  ครูประจำชั้น ม.        
         
             
             
             
17
นายจิรายุทธ์ รัศมี        
  ครูประจำชั้น ม.        
         
             
       
18
นางสาวชุติมา โพธิ์ดี        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
19 นายเชาวน์วัฒน์ ทิพย์อักษร        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
20 นายอภิชาติ วงษาสุข        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
21 นายอนุสรณ์ สุภาเลิศ        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
22 นายกิติคุณ ยิ้มเจริญ        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
23 นางอัจจิมา สายสี        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
             
24 นางสาวทิพาพร หน้อยเศษ        
  ครูประจำชั้น ม.        
             
             
     
 
     
     


Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2006
10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th
Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center